VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE, ÚČASTI, ROZSAHU A KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ING. Luďkem ZEZULKOU -
CESTOVNÍ AGENTURA VÁŠ RELAX

Podmínky vychází ze zákona 159/99 Sb. a navazují  na platné vyhlášky a nařízení, Občanský zákoník. Platí pro kolektivy i jednotlivce, tuzemce i cizince a vztahují se na všechny druhy zájezdů: ACR, PCR, DCR.

Smluvní vztahy a účast na zájezdech
Právní vztah s CA vzniká mezi zákazníkem, kolektivem či jednotlivci přihlášením buď u CA nebo pověřeného obchodního zástupce:

1, předběžné - osobně, telefonicky, poštou, elektronickou poštou nebo přes internet s rezervací max. 7 dnů a jejím potvrzením CA,

2, závazné - předáním nebo zasláním řádně vyplněné cestovní smlouvy nebo závazné přihlášky. Osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce. CA požaduje složení zálohy ve stanovené výši pro účely akontací u zahraničních partnerů. Při době kratší 30 dnů před odjezdem se hradí celá částka.

A. Cena zájezdu a služeb, změny cen a programu, termíny plateb

1. Ceny jednotlivých zájezdů a služeb jsou ceny smluvní. Jsou stanoveny s ohledem na valutový kurz, přepravní podmínky (silniční poplatky, daně, ceny PMH apod.), smluvních podmínek s partnery. Pokud nedojde k ovlivňujícím změnám výše uvedených podmínek, nemohou být ceny měněny. V případě, že dojde ke změně ceny z výše uvedených důvodů, vyhrazuje si CA právo toto uplatnit pouze do 20 dnů před odjezdem.

2. Při zvýšení ceny o více než 10 % si CA vyžádá písemný souhlas zákazníka. Nebude-li zákazník souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv storno poplatků. Odstoupení je povinen průkazně sdělit nejpozději do 7 dnů po doručení oznámení změny, nebo poštovního avíza. Pozdější termíny budou pokládány za souhlas se změnou.

3. Ke změně ceny může dojít i z důvodů změny programu. Tuto změnu je však CA povinna bezodkladně oznámit zákazníkovi s podmínkami jako v odst. 2.

4. V případě, dojde-li v průběhu zájezdů ke změnám programu či ubytování, je CA povinna zajistit náhradní, pokud možno ve stejné hodnotě. Bude-li hodnota náhrady vyšší, nese náklady CA. Bude-li nižší, poskytne CA klientovi odpovídající rozdíl finanční náhrady.

5. Pokud objednavatel smluvené i náhradní služby nečerpá nebo je odmítne (ubytování, stravování, program, průvodce atd.), ztrácí nárok na náhradu. Případný nesouhlas se řeší "Reklamačním řízením", které musí být uplatněno v CA nejpozději 30 dnů od poslední čerpané služby. Uplatňuje se při rozdílu vyšším nad 5 % ceny zájezdu.

6. Dojde-li k reklamaci, je povinností objednavatele zahájit řízení ihned na místě u zástupce CA (průvodce či delegát). Nepodaří-li se zástupci CA zástupci sjednat nápravu, je nutno sepsat záznam o reklamaci, v němž budou uvedeny objektivně všechny okolnosti. Tento záznam o reklamaci podepíše zástupce CA a zákazník popř. další zúčastněné osoby. Každá osoba obdrží jednu kopii. K této reklamaci je CA povinna se vyjádřit do 30 dnů od obdržení. Nebyla-li reklamace uplatněna ihned na místě u zástupce CA, bude pokládána za bezpředmětnou. Za předmět "Reklamace" se rovněž nepovažují škody a újmy, které jsou předmětem krytí pojišťoven na základě pojistných smluv.

7. Reklamační řízení se netýká případů, kdy k neposkytnutí úplných služeb a programu došlo z tzv. hlediska "Vyšší moci" (přírodní katastrofy, bouře, stávky, zácpy na silnicích, v ohrožení života, zdraví, náhlých poruch či haváriích apod.).

8. Cestovní agentura si vyhrazuje právo zrušit zájezd (autobusový), jestliže počet účastníků bude nižší než 30 osob. Vzhledem ke zkušenostem přihlašování až před odjezdem musí CA oznámit zrušení nejpozději 10 dnů před realizací zájezdu. CA může zrušit zájezd dle § 852/Sb. i v důsledku neodvratitelné události. Rovněž je oprávněna zrušit i z jiných důvodů. Povinnost informovat zákazníka je však 20 dnů před termínem realizace.

B. Odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu, termíny úhrady

1. CA si vyhrazuje zrušení zájezdu z provozních či smluvních důvodů s partnery, ale je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit zákazníkovi a vrátit celou již složenou částku, případně mu nabídnout jiný zájezd podobného typu.

2. Zákazník má právo k odstoupení ze zájezdu zrušením zájezdu buď osobně nebo písemně dle následujících ustanovení:

a) Zrušení účasti před započetím zájezdu v závažných a odůvodněných případech zakládá právo zákazníka na částečnou úhradu stornopoplatků smluvní pojišťovnou, pokud byla pojistka na storno uzavřena. V tomto případě pojišťovna poskytuje pojistné plnění v rozsahu 80 % vyúčtovaného stornopoplatku, ne však více, než stanoví limit v pojistné smlouvě (max. 15 000,-) a nemusí se vztahovat na všechny spolucestující. Nárok uplatňuje zákazník vyplněním formuláře předepsaným od smluvní pojišťovny prostřednictvím CA. Důvodné a vážné případy: vážná nemoc, úraz, vojenské cvičení nebo z důvodu vyšší moci.

b) Zrušení účasti na zájezd v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu CA vzniklé ztráty, ke kterým došlo a to v termínech:

*nejpozději 45 dnů před poskytnutím první sjednané služby: - u zájezdů, jejichž cena nepřevyšuje 3 000 Kč 200 Kč/os, s cenou převyšující 3 000 Kč 400 Kč/os.

*v době kratší 45 dnů 25 % z ceny zájezdu

*v době kratší 29 dnů 50 % z ceny zájezdu

*v době kratší 21 dnů 80 % z ceny zájezdu

*v době kratší než 8 dnů 98 % z ceny zájezdu

*v době 3 dny a kratší 100 % z ceny zájezdu

V případě, nenastoupí-li zákazník na zájezd ve stanoveném termínu, ztrácí nárok na vrácení zaplacené ceny služeb. Nastoupí-li opožděně, ztrácí nárok na náhradu nevyčerpaných služeb.

c) Při počítání lhůt při zrušení účasti na zájezd se počítá den první čerpané služby a rozhodne den doručení písemného nebo ústního oznámení zákazníků o odstoupení od smlouvy ve střediscích, kde byla cestovní smlouva podána, nebo na centrále.

d) Účastník může být zástupcem CA, popř. státním úřadem (policie, cizinecká policie atd.), ze zájezdu vyloučen, jestliže zvlášť hrubě narušuje vztahy ve skupině i mimo ni svým chováním a jednáním, chová-li se agresivně a vulgárně, odmítá a nerespektuje pokyny pracovníků CA a znemožňuje tímto plnění programu. V těchto případech rovněž ztrácí nárok na náhradu jakékoliv nevyužité služby. Jeho vystupování bude zaprotokolováno a oznámeno na patřičná místa.

e) V případě vyloučení ze zájezdu podle bodu d nebudou zákazníkovi hrazeny žádné vzniklé náhrady.

f) V případě změny účastníka zájezdu účtuje CA jen manipulační poplatek 100,- Kč.

3. Termíny pro úhradu zájezdu: *I. záloha - hradí zákazník ve výši 50 % při podání cestovní smlouvy. *II. záloha (doplatek) - je nutno doplatit nejpozději 30 dnů před vyčerpáním první služby.

V případě, nebudou-li platby uhrazeny (hotově, příkazem, složenkou nebo přímým vkladem na účet), bude zálohovaná cestovní smlouva/závazná přihláška pokládána ZA NEOHLÁŠENÉ STORNO a účastník bude vystornován. ZA VČASNOU PLATBU ODPOVÍDÁ KLIENT CA.

C. Pojištění

1. V ceně zájezdu je zahrnuto tzv. "Povinné smluvní pojištění", vyplývající ze zákona 159/99 Sb., zahrnující náhrady při úpadku CA:

*zajištění návratu do ČR, pokud doprava je součástí zájezdu

*navrácení zaplacených záloh při neuskutečnění zájezdu nebo části záloh při částečném uskutečnění

2. Cestovní pojištění

Každý klient CA musí být pojištěn. Je na klientovi, kterou z pojišťoven pro pojištění zvolí. Cestovní agentura doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh pojišťovny Uniqa - 14,- Kč/den, nebo pojištění storna pobytu - 12,- Kč/den.

D. Zdravotní péče

Každý účastník je povinen posoudit náročnost zájezdu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž vzít s sebou léky, které užívá. V zahraničí si musí zakoupit léky ze svých prostředků, což je velmi nákladné. Upozornění: CA nemají možnosti poskytování finančního krytí. Proto opět doporučujeme uzavřít zdravotní pojištění na léčebné výlohy a léky.

E. Cestovní doklad

Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či zcizení dokladů CK neodpovídá.

F. Platnost podmínek

"Všeobecné podmínky" byly sestaveny s ohledem na zákon 159/99 Sb. a dalších zkušeností. Platí pro zájezdy pořádané CA VÁŠ RELAX

Podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2012

Copyright © 2012, www.vasrelax.cz - všechna práva vyhrazena
DĚLEJME ŽIVOT LEPŠÍM